Nyitva

LátogatóknakRészvételi Szabályzat

Farmer-Expo "Hány órakor veszi kezdetét a kiállítás ünnepélyes Megnyitója?” játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

A V-Trade Kiállítások Kft. (székhely: 4032 Debrecen Füredi út 76., továbbiakban: V-Trade Kiállítások Kft.), mint szervező és adatkezelő a jelen játékszabályzatban és adatvédelmi tájékoztatóban (a továbbiakban együtt: Szabályzat) meghatározott Farmer-Expo nyereményjátékot (továbbiakban: Nyereményjáték) szervez. A nyereményjátékot a Facebook nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, az semmilyen szinten nem kapcsolódik a Facebookhoz.

JÁTÉKSZABÁLYZAT

Részvételi feltételek
A Nyereményjátékban azon természetes személyek vehetnek részt, akik cselekvőképesek, illetve nem állnak cselekvőképességüket e tekintetben korlátozó bármely korlátozás alatt, betöltötték a 16. életévüket, elfogadják és betartják a Szabályzatot, és a játék poszt alatt hozzászólásban válaszolnak a játék posztban feltett kérdésre. (továbbiakban: Felhasználó).
Amennyiben a Felhasználó korlátozott cselekvőképességű vagy cselekvőképtelen, úgy a Nyereményjátékban részt venni csak törvényes képviselője hozzájárulásával jogosult.
A játékban nem vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan vagy nem adták meg. Ha olyan Felhasználó regisztrál vagy nyer, aki a Facebook felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, automatikusan kizárásra kerül.
A Nyereményjátékból ki vannak zárva a Szervezők alkalmazottai, valamint ezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott hozzátartozói. A Nyereményjátékban való részvétel a jelen Szabályzat automatikus elfogadását jelenti.

Határidők
A Felhasználó felelőssége, hogy a Nyereményjáték Facebook oldalát, valamint az általa a regisztráláskor megadott e-mail címre beérkező üzeneteket és az eredményhirdetéssel kapcsolatos értesítéseket kellő időben figyelemmel kísérje. A Szervezők nem vállalnak felelősséget a Felhasználó mulasztásából eredő következményekért, így különösen nem biztosítanak meghosszabbított határidőt a Felhasználók részére.

Nyereményjáték időtartama
2023. Augusztus 11. –én 14:00-kor kezdődik és 2023. augusztus 15-én 23:59 órakor ér véget. A Felhasználóknak ezen időszak alatt van lehetőségük arra, hogy eleget tegyenek a játékposzt felhívásban szereplő feltételeknek a Farmer-Expo Facebook oldalán.
A Nyereményjáték menete:
A Felhasználó játékidőszakon belül felkeresi a Farmer-Expo Facebook oldalát, tájékozódik a részletekről a játékfelhívásban közzétett linken keresztül elérhető játékszabályzat és adatkezelési tájékoztató elolvasásával. A játék során a felhasználóknak meg kell adni egy pontos számot, hogy hány órakor kezdődik a Farmer-Expo Szakkiállítás ünnepélyes Megnyitója.

Nyeremények, sorsolás
A Nyereményjátékban a Szervezők megfelelő számú, így minden nyereményre egy nyertest sorsolnak ki a Felhasználók közül. A nyertesnek először kisorsolt Felhasználó jogosult a nyereményt átvenni. A Nyereményjáték nyereményeit a játékidő lejárta után sorsoljuk ki, azaz 2023. augusztus 16.-án. A Nyereményjáték lezárását követően a Szervezők a nyerteseket a Farmer-Expo Facebook oldalán teszik közzé, és/ vagy privát üzenetben veszik fel velük a kapcsolatot a nyeremény kézbesítésével kapcsolatban. A Nyereményjátékban annak időtartama alatt a Felhasználók az alábbi nyereményekre tehetnek szert: összesen 3 db. páros felnőtt belépőjegy. A nyeremények azon Felhasználók között kerülnek kisorsolásra, akik a Farmer-Expo Facebook oldalán közzétett játékposztnál helyesen válaszolnak a feltett kérdésre. A nyeremények megváltoztatásának jogát a Szervezők fenntartják. Egy Felhasználó csak egy nyereményre jogosult.

Nyeremény átvétele
Amennyiben a nyertes Felhasználó a nyereményről való értesítés után legalább 7 napon belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, a nyertes Felhasználó elveszti jogát a nyeremény átvételére. Az a nyertes Felhasználó, aki a posztokban leírtak szerint, a fenti határidőben nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezőkkel, jelen Szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul, írásban lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről. A Szervezők vállalják a nyeremények eljuttatását a nyertesek részére legkésőbb a kapcsolatfelvételt követő 7 napon belül. A nyeremények másra át nem ruházhatók és készpénzre sem válthatók át.

A Szervezők felelőssége
A szolgáltatás ingyenességéből adódóan a Szervezők nem szavatolják a Nyereményjáték szünetmentességét, nem tehetőek felelőssé továbbá a Nyereményjáték felfüggesztéséért vagy megszüntetéséért. A Szervezők a Nyereményjáték, valamint a Nyereményjáték oldalának és alkalmazásának működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekednek, azokért azonban felelőssé nem tehetőek. A Szervezők kizárnak mindenféle kártérítési, kártalanítási igényt a Nyereményjátékban való részvétel során, a Nyereményjáték esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Nyereményjáték során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

Egyéb rendelkezések
A V-Trade Kiállítások Kft.  fenntartja a Szabályzat módosításának jogát. A Szabályzat módosításáról a Farmer-Expo Facebook oldalán a Felhasználókat értesíti. A jelen Szabályzat értelmében az e-mail írásbeli formának minősül. A Felhasználó köteles viselni annak következményeit, ha személyes adatait hibásan adta meg. A Szervezők kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá. A jelen Szabályzatra a magyar jog az irányadó.

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ
Adatvédelmi nyilatkozat
A Szervezők az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 20. § paragrafusa, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatják a Felhasználót, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervezők által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán (Infotv. 5. § (1) bek. a) pontján, illetve (2) bek. a) pontján, továbbá GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján) alapul. A Nyereményjátékban való regisztrációval, valamint adatainak (így nevének, e-mail címének, telefonszámának, illetve lakcímének) megadásával a Felhasználó kifejezetten, írásban hozzájárul személyes adatai kezeléséhez, valamint a Felhasználó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy nevét a Nyereményjáték lebonyolítása érdekében és az ahhoz szükséges mértékben megismerhessék. A Nyereményjáték során a Szervezők a jogszabály és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezelik a Felhasználó által megadott alábbi személyes adatokat a Nyereményjáték lebonyolítása és az esetleges nyeremény átadása érdekében:
– név,
– e-mail cím,
– telefonszám,
– lakcím
Az adatokat kizárólag a Szervezőknek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes lezárásáig tart.
A Szervezők tájékoztatják a Felhasználót, hogy tájékoztatást kérhet a Szervezőktől személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését, zárolását, illetve adatainak a megjelölt célra vagy annak egy részére történő kezelésének megszüntetését, tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A Felhasználó jogosult arra, hogy személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák a Szervezők. A Felhasználó továbbá tájékoztatást kérhet az esetleges adatfeldolgozó által feldolgozott személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, adatvédelmi incidens esetén annak körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.
Az adatkezeléssel kapcsolatban a Felhasználót megilletik a vonatkozó jogszabályokban biztosított jogorvoslati lehetőségek, nevezetesen az Infotv. 21. §-ban és a GDPR 21. cikkében meghatározott tiltakozási jog, illetve az Infotv. 22. §-ban meghatározottak szerint bíróság előtt érvényesítheti jogait és a jogszabályok szerint őt esetlegesen megillető kártérítést és sérelemdíjat. Amennyiben a Felhasználónak a személyes adataival kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét nem sikerült megnyugtató módon rendeznie a Szervezőkkel, vagy egyébként a Felhasználó bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5) jogosult bejelentést tenni.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Felhasználó tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

KIÁLLÍTÁS SZERVEZŐ
V-Trade Kiállítások Kft.
+36 (52) 436 011
ELÉRHETŐSÉGEK
4032 Debrecen, Füredi út 76.
+36 (52) 436 011


 

Visszaszámláló

A következő FARMER-EXPO-ig hátralevő idő:

0
év
0
hónap
0
nap
2024. augusztus 29-31.
2014 © V-Trade Kft. - Minden jog fenntartva
xxx